ثبت شکایات:

شما میتوانید جهت ثبت شکایات و یا انتقادات خود از روشهای زیر استفاده کنید:

  • تکمیل فرم ثبت شکایات
  • ارسال ایمیل به آدرس FPGAschool@gmail.com